Predstojeći akreditovani stručni sastanci i kursevi

Pregled predstojećih edukacija možete pogledati na u delu vezanom za obaveštenja, a protekle događaje možete pregledati u okviru arhive.

NAPOMENA: Za sve one koji žele da učestvuju na ovim akreditovanim stručnim sastancima i edukacijama, a nisu zaposleni na Institutima, potrebno je uplatiti kotizaciju na žiro račun Udruženja 340-30613-47. Vrednost kotizacije iznosi: 200 dinara pomnoženo sa brojem bodova na koji je edukacija akreditovana. Upisati za svrhu uplate: Uplata za stručni sastanak

Kontinuirana edukacija u Udruženju zdravstvenih radnika Instituta u Sremskoj Kamenici

Zdravstveni radnik može da obnovi licencu ako je u periodu važenja licence (sedam godina od izdavanja), kroz programe kontinuirane edukacije stekao 140 bodova i to tako da u svakoj godini važenja licence sakupi minimum 10 bodova.

Ukupan broj bodova mora biti skupljen iz više različitih programa kontinuirane edukacije, akreditovanih od strane Zdravstvenog saveta Srbije.

Organizator akreditovanog programa izdaje pečatom i potpisom overenu potvrdu o učestvovanju za sve učesnike programa, na kojoj je navedeno:

  • službeni naziv organizatora
  • ime, prezime i broj licence zdravstvenog radnika kome se izdaje potvrda
  • broj dodeljenih bodova
  • mesto i datum održavanja edukacije
  • naziv teme
  • vrsta kontinuirane edukacije,
  • broj evidencione odluke o akreditaciji

Samo ovakva potvrda jeste dokument kojim se potvrđuje učešće na akreditovanom programu kontinuirane edukacije. Od ukupnog broja stečenih bodova, najmanje 50% bodova treba da bude iz oblasti za koju je zdravstvenom radniku izdata licenca, a ostalih 50% bodova može biti i iz drugih oblasti zdravstvene struke. 

Za više informacija pogledajte u sekciji "Dokumenta Udruženja" Pravilnik o edukaciji i Pravilnik o licenciranju.